جدیدترین مطالب راه اندازی دولت الکترونیک

راه‌اندازی دولت الکترونیکی در کشوری مانند ایران که دارای منابع مهمی همچون ذخایر نفت است، باعث از بین رفتن تن پروری و فساد اداری می‌شود؛ زیرا در این حالت نیازی به حضور نیروهای انسانی غیرضروری که در ادارات هستند نیست و می‌توان از این نیروها در حوزه‌های مهم دیگر استفاده نمود. یکی از عوامل مهمی…