جدیدترین مطالب رتروویروس

  تحقیقات جدید نشان می‌دهد که با ابزار ویرایش ژنتیکی می‌توان سلول‌های سرطانی را از دی‌ان‌ای خوک حذف کرد، به‌این‌ترتیب، به‌طور بالقوه امکان پیوند اعضای خوک به انسان به وجود آمده است. رتروویروسها یا ویروس‌های پسگرد، در ژنوم خوک وجود دارند و تحقیقات نشان داده‌اند که این ویروس‌ها قادر به آلوده کردن سلول‌های انسان هستند….

دانشمندان مدت زمان زیادی است که از توانایی گسترش HIV از طریق بدن بهت زده شده اند. یک تیم از محققان پزشکی از دانشگاه Yale برای اولین بار حرکت و جنبش رتروویروس را از طریق یک موش ثبت کردند. این تیم این کار را با مارک کردن این ویروس با یک رنگ فلورسنتی و سپس…