جدیدترین مطالب رهبران موفق

  این عادت‌‏ها به علت برداشت اشتباه افراد کمتر استفاده می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شوند، اما رهبران موفق این عادات را تمرین می‏‌کنند. تواضع یکی از اصولی‏‌ست که باید جزء رفتار هر مدیری که در دسته رهبران موفق قرار دارد، باشد. تواضع و فروتنی به علت اثرات مختلف، همیشه از آن سوء برداشت می‏‌‏‏‏شود.

یک رهبر موفق درواقع فردی با اعتماد به نفس و شجاع است که تصمیمات قاطعانه ای را اتخاذ کرده و پیروان خود را در مسیر درستی هدایت می کند. دستیابی به چنین موقعیتی چندان آسان نیست؛ اما به هر حال می توانید با استفاده از تجربیات سایر رهبران موفق، خودتان را از دیگران متمایز کرده…