انجمن صنفی vodها در طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس درباره ساترا شد. آنها تصویب این مصوبه را آغاز مشکلات برای تولید محصولات فرهنگی دانستند.