جدیدترین مطالب سامسونگ گیر وی آر

با گیر وی آر سامسونگ برای کودکان خود از راه دور قصه بگویید. والدین همیشه این فرصت را ندارند که به هنگام شب برای کودکان خود قصه بخوانند. این معضل زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که آنها تا دیروقت مشغول به کار هستند و یا در ماموریت به سر می برند. سامسونگ هم اکنون…