جدیدترین مطالب سفینه ی داون

ماموریت داون ناسا یکی از موفقیت های بزرگ در عرصه ی علوم حمل و نقل هوایی به شمار می رود. ارویل رایت در گذشته پیروز جایزه ی بزرگ حمل و نقل هوایی شده بود، اما دلیل این پیروزی با آنچه فکر می کنید متفاوت است. زمانیکه جایزه ی کالیر برای اولین بار در سال 1913…

سیاره ی کوتوله سرس در یک سال اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از زمانیکه سفینه ی داون چرخش خود را در اطراف سیاره ی کوتوله سرس آغاز کرده، کاوشگر آن یافته های شگفت آوری را در سطح آن کشف کرده است. از نقاط درخشان و بازتاب دهنده در دهانه های شبه…