جدیدترین مطالب سنگ نگاره

ناصری فرد باستان شناس ایرانی، سنگ نگاره‌ های تیمره خمین را کشف کرده که معتقد است، برخی از قدیمی ترین سنگ نگاره های تاریخ هستند. این سنگ نگاره ها که تاکنون تنها افراد معدودی قادر به مشاهده آن بوده اند، توسط دکتر محمد ناصری فرد در شهرستان خمین، استان اراک کشف شدند. این باستان شناس…