جدیدترین مطالب سیاره ی قابل سکونت

داده های جمع آوری شده توسط تلسکوپ هابل منجر به کشف دو سیاره ی قابل سکونت در نزدیکی زمین شده است. دانشمندان MIT و دانشگاه Liege در حال مطالعه و بررسی سیستم سیاره ای بودند که به دور ستاره ی TRAPPIST-1 گردش می کند؛ این بررسی ها منجر به کشف دو سیاره ی سنگی و…

نزدیک ترین همسایه های کیهانی ما از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر هستند. تیمی از ستاره شناسان دانشگاه New South Wale، نزدیک ترین سیاره ی قابل سکونت را کمی دورتر از منظومه ی شمسی یافتند. گردش در اطراف ستاره ی قرمز کوتوله به نام ولف 1061 که درصورت فلکی اوفیوکس یا مارافسای…