جدیدترین مطالب سیستم مکان یابی بومی

به نظر می رسد که یک مشکل فنی برای ماهواره های گالیله به وجود آمده باشد. حال، اسا (آژانس فضایی اروپا ESA) در حال تحقیق در مورد علت بروز این مشکلات فنی است. ظاهرا ده ساعت اتمی موجود در 18 کاوشگر این آژانس فضایی دچار مشکل شده اند. این مساله می تواند برنامه اسا را…