جدیدترین مطالب سیگنال های مغزی

برای اولین بار کنترل ذهنی ماشین توسط پژوهشگران چینی در بندر تیانجین (Tianjin) واقع در شمال شرقی این کشور انجام شد. محققان چینی می گویند این اولین خودرویی است که برای رانندگی با آن به چیزی جز قدرت مغز نیازی نیست. به کمک این ابزار پوشیدنی که می تواند سیگنال های مغزی را بخواند، راننده…

دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve Univerity) موفق شدند که با استفاده از الکترونیک به یک مرد فلج توانایی حرکت بازو و دست را داده اند. این آزمایش ها اولین بار است که سیگنال های جمع آوری شده در مغز را برای بازگرداندن توانایی حرکت، به الکترودهای واقع در بازوی شخص ارسال شده…