جدیدترین مطالب شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات باعث داشتن کنترل بیشتر بر ارتباطات اینترنتی در داخل کشور می‌شود و آن را تضمین می‌کند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات ، پیامد اقتصادی آن برای کشور است و نکته مهم در این مورد، کاهش هزینه‌های مربوط به شبکه پهن باند اینترنت است.

  به منظور بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

صفحه 1 از 2