جدیدترین مطالب ضریب نفوذ اپراتورهای ایران

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، در آخرین آماری که مربوط به پایان خردادماه سال جاری است، وضعیت تلفن همراه کشور را بررسی و منتشر کرده است. آمار ارائه شده نشان از متوقف شدن رشد تلفن ثابت و در مقابل عبور ضریب نفوذ موبایل از ۱۰۴ درصد دارد.