جدیدترین مطالب علوم زیستی

فرهنگ عامه ما را متقاعد کرده است که مغز به دو نیمه تقسیم می شود. بله همینطور است مغز به دو بخش تقسیم شده، ولی نه آنگونه که شما فکر می کنید، نیم کره ی چپ و راست مغز وجود ندارد. اگر شما فرد هنری و تخیلی هستید، ممکن است تصور کنید که نیم کره راست مغزتان…

این فرضیه کاملا درست نیست که تنها همکاری در آزمایشگاه ها می تواند به پیشرفت علم و نبوغ علمی یک شهر کمک کند. اکتشافات هیجان انگیزی در طول زمان و در تحقیقات جمعی صورت گرفته است که این موضوع را تایید می کند. جای تعجب نیست که بسیاری از سازمان های علوم زندگی در حال…