جدیدترین مطالب علی حاتمی

هر بار که هنرمندی از بین ما به جهان دیگر کوچ کرده، سیل مطالب و یادداشتها در مدح وی به فضای مجازی سرازیر شده است. همه در سوگ او نشسته و چه بسیار گریسته اند و در مدح او و هنرش سخنان بسیاری گفته و نوشته اند. چه بسیار عکسهای یادگاری که با وی گرفته…

سینما هنری است که برای حیات خود به دیگر هنرها نیاز مبرم داشته، حال به هنری بیشتر و به هنری کمتر، اما این نیاز همواره وجود داشته و ما در طول تاریخ سینما این ارتباط را بصورت یک سویه و یا دو سویه شاهد بوده ایم. به عنوان مثال نقاشی و طراحی، خط و خوشنویسی،…