جدیدترین مطالب فاجعه هسته ای چرنوبیل

یک گنبد قوسی عظیم به شکل یک آشیانه هواپیما، به عنوان محافظ جدید چرنوبیل به محل فاجعه هسته ای چرنوبیل اوکراین منتقل شد. ساخت این گنبد محافظ که بزرگترین سازه قابل حمل و نقل جهان است و در نوع خود یک شاهکار مهندسی محسوب می شود، دهه ها به طول انجامیده بود. ساخت این گنبد قوسی…