جدیدترین مطالب فردین

هر بار که هنرمندی از بین ما به جهان دیگر کوچ کرده، سیل مطالب و یادداشتها در مدح وی به فضای مجازی سرازیر شده است. همه در سوگ او نشسته و چه بسیار گریسته اند و در مدح او و هنرش سخنان بسیاری گفته و نوشته اند. چه بسیار عکسهای یادگاری که با وی گرفته…

پیرامون ستاره و ستاره سازی در سینما همواره مباحث زیادی مطرح بوده و موافق و مخالفنی نیز همیشه بوده اند که در تایید و یا رد آن، دلایل خاص خود را داشته و لذا عده ای با آغوش باز آن را پذیرفته و از فواید تجاری و حضور حداکثری مخاطب در سالن سینما بهره برده…