جدیدترین مطالب فضاپیمای رُزتا

سرانجام ماموریت 12 ساله فضاپیمای رزتا به پایان رسید، این فضاپیما پس از ماموریت دو ساله اش برای کاوش دنباله دار اردک شکل، به صورت کنترل شده ای منهدم شد. با وجود فرود نافرجام فضاپیمای فیله در سال 2014، در ادامه ماموریت مدارگرد روزتا نتایج بسیار خوبی در بر داشت. رزتا ماموریت داشت به دنباله‌دار…