جدیدترین مطالب فیلترشکن

دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مورد رفع فیلتر تلگرام و همچنین آمار استفاده از فیلترشکن ها در کشور سخن گفت. استفاده از فیلترشکن کاهش یافته است.

استفاده از تلگرام جرم بوده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. این موضوع را دادستان اصفهان مطرح کرد و اعلام نمود که استفاده از فیلترشکن برای تلگرام عنوان جزایی داشته و قابل پیگیری است.

صفحه 1 از 2