جدیدترین مطالب قابلیت خودران ماشین های تسلا

ماشین دیگری که تحت کنترل سیستم اتوپایلوت تسلا قرار داشت، دچار سانحه شد؛ این سومین حادثه در دو هفته ی گذشته است که به قابلیت خودران ماشین های تسلا مربوط می شود. به گزارش Detroit Free Press، در این حادثه که روز یکشنبه ی گذشته اتفاق افتاد، یک تسلا مدل ایکس در نزدیکی شهر کوچک…

قابلیت خودران ماشین های تسلا با مشکل مواجه شده اند. تسلا قصد دارد این هفته آپدیت اپلیکیشن سیستم فراخوان را به منظور ثبت “نگرانی های معتبر” درباره ی قابلیت خودران ماشین های خود منتشر کند. قابلیت خودران ماشین های تسلا که “فراخوان” نامیده می شود، به کاربران این اجازه را می دهد که تسلا مدل…