یک مقام رسمی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت عدم اقدام فوری، بحران کرونا قحطی می آورد. آیا می‎توانیم از این اتفاق جلوگیری کنیم؟