جدیدترین مطالب قمار

احساسات مذهبی می تواند چیزی شبیه به عشق باشد. بر اساس مطالعه ای که محققان دانشگاه یوتا انجام داده اند، بردن جایزه، و سرخوشی ناشی از این رویدادها موجب فعال شدن مدارهای پاداش مشابهی در مغز می شود. در واقع تاثیر مذهب بر مغز چیزی مشابه با تاثیر عشق است! محققان در این مطالعه، اسکن…