برخی تغییر و تحولات جدید در قانون بانکداری در سال 1400 رخ داده است و یک مورد جدید چک موردی است. اما چک موردی چیست و قوانین آن چگونه است؟