جدیدترین مطالب ماری جوانا

از بسیاری جهات، اکنون در عصر دسترسی بی‌حدوحصر به ماری جوانا قرار داریم. تولید، توزیع و مصرف این گیاه مخدر در سراسر جهان با روندی تصاعدی در حال افزایش است. در بسیاری از کشورها (هلند، اروگوئه، مکزیک و…) مصرف ماری جوانا کاملا قانونی شده است. بیش از 20 درصد از آمریکایی‌ها در ایالت‌هایی زندگی می‌کنند…

در طول سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص اثرات مصرف ماری جوانا صورت گرفته است؛ اما نتایج حاصل از این مطالعات متنوع بوده است. گزارش جدیدی که در نشریه ” National Academies of Sciences, Engineering and Medicine  “منتشر شده است. بررسی کلی تری در مورد مطالعات اخیر در این زمینه انجام داده است. نتایج…

محققان می گویند، اثرات تابش تشعشعات کیهانی معادل تاثیر مصرف ماری جوانا است. محققانی از مجارستان و آمریکا کشف کرده اند، سیگنال هایی از مغز که می توانند توسط ذرات پر انرژی فضایی تحت تاثیر قرار گیرند، در بخشی از مغز قرار دارند که مرتبط به تاثیر شاهدانه است. احتمالا مصرف ماری جوانا از اولویت…