جدیدترین مطالب ماموریت داون ناسا

به نظر می رسد، شگفتی های سیاره کوتوله سرس بی پایان است. هر چه اکتشافات در سیاره کوتوله بیشتر ادامه پیدا می کند و داده های ما بیشتر می شود، بیش از پیش شگفتی های جدیدی از سرس را برایمان آشکار می شود. حال، ستاره شناسان دریافته اند، سطح سرس آن گونه که پیش از…

تجزیه و تحلیل های جدید دانشمندان نشان می دهد، سیارک سرس در بر خورد با اجرام کیهانی دیگر در کمربند سیارکی با بقایای برخوردی از سیارک های دیگر پوشانده شده است. به این ترتیب به نظر می رسد، تنها مشاهده رنگ های سطح سیارک برای دانشمندان کافی نبوده باشد. دانشمندان از ابزارهای رصدخانه استراتوسفری برای…

ماموریت داون ناسا یکی از موفقیت های بزرگ در عرصه ی علوم حمل و نقل هوایی به شمار می رود. ارویل رایت در گذشته پیروز جایزه ی بزرگ حمل و نقل هوایی شده بود، اما دلیل این پیروزی با آنچه فکر می کنید متفاوت است. زمانیکه جایزه ی کالیر برای اولین بار در سال 1913…