گزارش های خبرگزاری های مختلف نشان می دهد که ممکن است، ماموریت سری زوما، ماموریت جاسوسی شرکت اسپیس ایکس شکست خورده باشد.