جدیدترین مطالب محتوای واقعیت مجازی

آکیولس برای تولید محتوای واقعیت مجازی به دانش آموزان کمک می کند. بدون شک، واقعیت مجازی توانایی بالقوه ای در ایجاد تجربه ی همه جانبه در زمینه ی بازی و شکل های دیگر سرگرمی دارد. با اینحال، قصد دارد فرصتی را برای سازمان های غیر انتفاعی و دانش آموزان فراهم کند تا بتوانند محتوای واقعیت…