جدیدترین مطالب مدل شبیه سازی

اگر شما بخواهید روی اثرات مواد مخدر مطالعه داشته باشید و یا پیوند روی مغز را و بدون انجام این اعمال بر روی مغز واقعی ببینید، قاعده این است که نیازمند ساخت یک مدل کوچک شبیه سازی شده با استفاده از ریز الکترونیک ها می باشید. شاید به نظر برسد عملی کردن ساخت مدل مغز…