جدیدترین مطالب مزوسفر

محققان موفق به کشف نوعی اتم داغ هیدروژن در لایه های فوقانی اتمسفر زمین شدند. چیزی که با توجه به درک فعلی ما از فیزیک، غیر قابل توضیح است. این کشف می تواند کاملا درک ما از کارکرد اتمسفر زمین را دگرگون کند، از جمله، چگونگی چرخه هیدروژن در اطراف اتمسفر و همچنین چگونگی محافظت…

هر سال، توده ابرهای اسرار آمیز آبی روشنی بر فراز قطب جنوب ظاهر می شوند. در واقع انعکاس نور خورشید در لایه های متراکم کریستال یخ موجب شکل گرفتن، مهی درخشان و زیبا می شود که از فضا قابل مشاهده است. اما بر اساس عکس های جدید ناسا، به نظر می رسد این ابرهای مرموز…