ستون های فلزی مرموز یا مونولیت حدود یک ماهی می‌شود که به نقل محافل تبدیل شده اند. از داستان های آدم فضایی‌ها گرفته تا کار دست هنرمندان، مونولیت این روزها کارکردی بیش از ساختمان در اذهان مردم دارد.