جدیدترین مطالب ناشنوایی

ممکن است، یک بیماری خود ایمنی نادر موجب ناشنوایی نقاش شهیر اسپانیا شده باشد. از فرانسیسکو خوزه گویا همواره به عنوان پدر هنر مدرن یاد می شود. گویا در دهه 1790 مبتلا به یک بیماری مرموز شد که علاوه بر ناشنوایی تاثیر زیادی در آثار آینده او گذاشت که اغلب آنها تمی تاریک و مالیخولیایی…