جدیدترین مطالب نظریه تکاملی

مطالعات جدید حاکی از آن هستند که زندگی اجتماعی وال‌ها و دلفین‌ها به زندگی اجتماعی ما انسان‍ها شباهت زیادی دارد. آنها گروه‌های اجتماعی و پیوسته تشکیل می‌دهند، روابط پیچیده‌ و لهجه‌های منطقه‌ای دارند و همچنین می‌توانند گفتگوهای یک به یک و ‌رو در رو داشته باشند.

چارلز داروین زیست شناس شهیر بریتانیایی، 135 سال قبل روز 19 آوریل سال 1882درگذشت. داروین اغلب به عنوان پدر تکامل شناخته می شود، نظریه مشهوری که توضیحی برای منشاء و چگونگی تکامل موجودات زنده زمین را در بر گرفته است. داروین 12 فوریه سال 1809 در شروزبری انگلستان متولد شد و تا 8 سالگی به…