جدیدترین مطالب نقشه بردار مادون قرمز شفق های مشتری

با وجود دو اشکالی که در خلال گذر نزدیک 19 اکتبر روی داد، داده های فضاپیمای جونوی ناسا، درک ما از غول گازی مشتری را افزایش داده است. کشف توده های متراکم گاز آمونیاک در مشتری یکی از این مشاهدات است. این فضاپیما هفته گذشته گذر نزدیکی دیگری را این بار بدون اشکال تکمیل کرد. با…

کاوشگر جونو ناسا به سومین گذر نزدیک خود به سیاره مشتری رسید. جونو در نزدیک ترین گذر نزدیک خود به فاصله 4150 کیلومتری ابرهای گازی مشتری خواهد رسید و با سرعت تقریبی 57.8 کیلومتر در ثانیه، در اطراف غول گازی گردش خواهد کرد. هفت ابزار از هشت ابزار علمی جونو، در هنگام گذر نزدیک، شروع…