جدیدترین مطالب پایگاه قمری

سال‌هاست که شرکت فضایی خصوصی”مون اکسپرس” از برنامه‌های جاه‌طلبانه بزرگش برای معدن کاری در ماه می‌گوید. اکنون پس از سال‌ها، این شرکت در مورد برنامه‌های خود برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه اش صحبت کرده است. به نظر می‌رسد، مون اکسپرس می‌خواهد تا اوایل مه سال 2020 یک پایگاه قمری در ماه بسازد. مون اکسپرس قصد…