چین ماهواره نظارت بر دی اکسید کربن خود را به فضا فرستاد، به گفته رسانه های دولتی، با راه اندازی این ماهواره، کشور چین به سومین کشوری تبدیل شد که ماهواره ای برای نظارت بر گازهای گلخانه ای به فضا می فرستد. به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوا، کاوشگر TanSat به چین امکان ارزیابی و…