جدیدترین مطالب ژئو مهندسی خورشیدی

دانشمندان در حالی که همه می خواهند با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تغییرات آب و هوایی را محدود کنند، می‌توان با تغییر جو زمین چنین کاری کرد. این روش ژئو مهندسی خورشیدی نام دارد، در فرایند ژئو مهندسی خورشیدی، ذرات انعکاسی می‌توانند به استراتوسفر (لایه دوم جو زمین، ارتفاعی بیش از ارتفاع پرواز هواپیماهای تجاری)…

معاهده آب و هوایی پاریس، تلاش تاریخی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بود، اما اکنون دانشمندان می گویند، روش دیگری هم می تواند به کاهش افزایش دمای جهانی و همچنین ترمیم لایه ازون کمک کند. در فرایندی که به آن ژئو مهندسی خورشیدی می گویند، ذرات انعکاسی می توانند به استراتوسفر زمین فرستاده شوند،…