جدیدترین مطالب کار با کامپیوتر

طریقه ی قرار دادن دست زمان کار با کامپیوتر ، از آسیب به مچ دست جلوگیری می کند. اگر دقت کنیم که زمان کار با کامپیوتر، نحوه ی قرار گیری مچ دست و زاویه ای که با آرنج دارد در یک حالت درست باشد، می توانیم عارضه های عصب مچ دست و همچنین کرختی و خسته شدن دست…