آیا بازیافت کاندوم و استفاده دوباره از آن ممکن است؟ کاندوم یکی از زباله‌های بهداشتی تولید شده توسط انسان است و بازیافت آن می‌تواند به محیط زیست کمک کند.