جدیدترین مطالب کاهش مصرف برق

به دلیل افزایش دمای هوا، در چند روز اخیر شاهد افزایش مصرف برق بودیم و کشور به این دلیل در وضعیت قرمز قرار داشت. اما در طی روزهای اخیر دوباره شاهد کاهش مصرف برق بودیم. بار دیگر پیک بار پس از ۵ روز پرمصرف به زیر ۵۲ هزار مگاوات بازگشت. البته باید گفت که هنوز…