جدیدترین مطالب کرمچاله

کرم چاله یک گذرگاه تئوری در صفحه فضا-زمان است که می‌تواند راه میانبری برای سفرهای طولانی در کیهان ایجاد کند. کرم چاله ها براساس نظریه نسبیت عام پیشبینی شده‌اند. اما جای نگرانی هم هست؛ کرم چاله‌ خطر یک فروپاشی ناگهانی، گسیل تشعشعات بالا و تماس2های خطرناک را با خود به همراه می‌آورد.