جدیدترین مطالب کره ی زمین

نابودی زمین از راه های مختلفی محقق خواهد شد و شاید هیچ راهی برای جلوگیری از آنها وجود نداشته باشد. حیات روی زمین تنها به دلیل تعلیق سیاره روی یک تعادل ظریف و حقیقتا غیر محتمل به وجود آمده است. اتمسفر ما، نزدیکی به خورشید و بسیاری از رویداد های زیبای کیهانی، نه تنها حیات…

سطح غلظت گاز دی اکسید کربن در اتمسفر زمین به وضع وحشتناکی رسیده است. زمانیکه آیندگان به اوایل قرن 21 فکر می کنند، از سال 2016 به عنوان بدترین سال یاد خواهند کرد. از نقطه نظر آب و هوایی، سال 2016 گرمترین بهار را در ورقه های یخی گرین لند داشته است؛ موارد دیگری همچون…