جدیدترین مطالب کسب و کار های اینترنتی

کسب و کار های اینترنتی از جمله دیجی کالا، باید از اتاق اصناف جواز کسب بگیرند. به گزارش خبرنگار تکرا: آقای الفت نسب در پنل اولین همایش کسب و کار اینترنتی بیان کردند که دو روز پیش ماده ی 87 نظام صنفی اجرایی شد که مبنی بر آن، همه ی کسب و کار های اینترنتی باید…