جدیدترین مطالب کلیسا

برندگان جوایز Leaf Awards امسال معرفی شدند. این جوایز سالانه به کسانی تعلق می گیرد که به عنوان طراحان معماری نواورانه در انواع دسته بندی ها به رسمیت شناخته شده اند. برنده ی کلی سال ۲۰۱۵ شرکت Hiroshi Nakamura & NAP و به دلیل پرژوه ی Ribbon Chapel آن بود. ریبان چپل با برنده ی سال…