سازه های نامرئی عظیم و ناشناخته ای در کهکشان راه شیری کشف شدند. ستاره شناسان معتقدند که برخی سازه های عظیم نامرئی را در کهکشان راه شیری کشف کرده اند. به نظر می رسد که این سازه ها به بزرگی کره ی زمین باشند. این سازه ها می توانند به یافتن قسمت های گم شده…