جدیدترین مطالب گاز دی اکسید کربن

سطح غلظت گاز دی اکسید کربن در اتمسفر زمین به وضع وحشتناکی رسیده است. زمانیکه آیندگان به اوایل قرن 21 فکر می کنند، از سال 2016 به عنوان بدترین سال یاد خواهند کرد. از نقطه نظر آب و هوایی، سال 2016 گرمترین بهار را در ورقه های یخی گرین لند داشته است؛ موارد دیگری همچون…

دانشمندان قصد دارند با تبدیل گاز دی اکسید کربن به سنگ، با تغییر آب و هوای زمین مبارزه کنند. دانشمندان توانستند با پمپاژ کردن گاز دی اکسید کربن به لایه های زیر زمینی، این گاز را به سنگ تبدیل کنند؛ آنها این روش را راهکاری انقلابی برای ذخیره ی گاز دی اکسید کربن و جلوگیری…