جدیدترین مطالب گسست کشندی

در فاصله ای حدود 2 میلیارد سال نوری، سیاه چاله ای فوق العاده حجیم به آرامی در حال بلعیدن ستاره ای است. این پدیده، رویدادی بسیار جذاب و دیدنی برای ستاره شناسان است و البته ستاره شناسان هم فرصت کافی برای مشاهده این پدیده نادر را داشته اند. در واقع، این نور بین ستاره ای>…

3.8 میلیارد سال پیش، یک ستاره در آسمان جنوبی منفجر شد و نوری منتشر کرد که 570 میلیارد برابر بیشتر از نور خورشید و بیش از دو برابر تمامی ابرنواخترهایی (و یا سوپرنوا) بود که تا به حال رصد شده اند. این ستاره، ASASSN-15lh، نام داشت که درخشان ترین ابرنواختر تاریخ بوده که تا به حال…