این روزها مسئله قطعی های برق به معضلی آزاردهنده در روزمرگی ما بدل شده است. در ادامه با جدول قطعی برق امروز 19 مرداد 1400 با ا همراه باشید.