;
coinex

ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺑﺎ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ یا جاذبه ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺑﺎ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ یا جاذبه ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟
امواج گرانشی با امواج گرانش یا جاذبه تفاوت دارد.

اگر ﻗﺼﺪ ﺩاﺭﻳﺪ اﺧﺒﺎﺭ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ، ﺣﻮاﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ یا جاذبه ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ.
اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ، ﻛﺸﻒ ﺑﺰﺭﮒ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻫﻔﺘﻪ ی اﺧﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺩاﻧﺸﻤﻨﺪاﻥ ﺭﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺠﻲ ﻟﻴﺰﺭﻱ امواج ﮔﺮاﻧﺸﻲ (LIGO) ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ایجاد شده در ﻓﻀﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭا به طور واضح، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ کنند؛ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪﻱ بود ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ . اﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻆﻴﻢ، ﻋﺮﺻﻪ ی ﺟﺪﻳﺪﻱ اﺯ ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭا با اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺩﺭ ﻭاﻗﻊ ﻟﺮﺯﺵ ﻳﺎ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻀﺎ ﺯﻣﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮند. ﭘﺪﻳﺪﻩ اﻱ دیگری ﻛﻪ ﺩاﻧﺸﻤﻨﺪاﻥ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭا ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻛﺮﺩ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ اﻳﻦ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ و اﺩﻏﺎﻡ ﺩﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی 1.3 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. اﺩﻏﺎﻡ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ی ﺩﻭﺭ اﺯ ﺫﻫﻦ ﺑﻮﺩ و ﺩﻭمین کشف نجومی ﻣﻬﻢ هفته ی گذشته ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
این برخورد باورنکردنی، حجم عظیمی از انرژی را در بافت فضا زمان پیرامون ایجاد کرد و با سرعت نور در فضا منتشر شد. نا گفته نماند که حجم ناچیزی از این ارتعاشات به زمین رسید. اﻳﻦ اﻣﻮاﺝ ﺗﻮﺳﻄ ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ همین ﺳﻴﮕﻨﺎل ها ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ بود، ﺛﺒﺖ ﺷﺪند. ﺁﻟﺒﺮﺕ اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ، 100 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺟﻮﺩ اﻳﻦ اﻣﻮاﺝ ﺭا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
اما درباره ی امواج گرانش یا جاذبه باید بدانیم که، قابلیت انفجار آنها بسیار اندک است؛ و پدیده های کیهانی در به وجود آوردن آنها هیچ نقشی ندارند، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻨﺶ و ﻭاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻥ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺮاﻧﺶ، باعث به وجود آمدن اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ می شود. ﺩﻣﺎﻱ لایه های مختلف اﺗﻤﺴﻔﺮ، متفاوت است. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻣﺎ، ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ مختلف، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ اﻱ اﺯ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮔﺮاﻧﺶ ﺯﻣﻴﻦ، کوه ها ﺭا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. در نتیجه ی اﻳﻦ اﺛﺮ، امواج متفاوتی در لایه های دیگر اتمسفر به وجود آمده که به سمت پایین حرکت می کنند. قابلیت ﻣﺎﻫﻮاﺭﻩ ها در ثبت این امواج به ما کمک می کند؛ آنها می توانند اﻣﻮاﺝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺭا ﺩﺭ ﺳﻂﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻂﻮﺡ ﺁﺑﻲ مشاهده کرده و آنها را ثبت کنند. ﺩﺭ ﺗﺼﻭﻳﺮ بالا، امواج را در قالب ارتعاشات سفید رنگ، بر فراز دریاچه ی سوپریور مشاهده می کنید. اختلالاتی که طوفان های بزرگ و عوامل مشابه در بافت هوا ایجاد می کنند، باعث به وجود آمدن امواج گرانش می شود. در عوض، امواج می توانند چگالی بافت طوفان را بالا برده و در نهایت پدیده ی گردباد را تشکیل دهند.

ما هیچوقت قادر به دیدن امواج گرانشی نیستیم، اما همه ی ما احتمالا امواج گرانش را دیده و یا احساس کرده ایم. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ اﺯ اﻳﻦ اﻧﻘﻼﺏ نجومی ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ نام ﺁﻥ ﺭا اﺷﺘﺒﺎﻩ عنوان ﻧﻜﻨﻴﺪ.

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید.

.

منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر