جدیدترین مطالب قیمت روز خودرو

قیمت روز تمامی محصولات تجاری و اقتصادی ایران طبق عوامل مختلف بیرونی و درونی تعیین می‌شود که می‌توانند این عوامل، ضربه بسیاری به توان اقتصادی مردم بزنند. تورم و بالا رفتن نرخ قیمت، شیب همسانی بایکدیگر دارند که برای مهار این شیب نیازمند روش‌های هدفمندی هستیم. اگر به دقت نگاه کنیم، این نمودار صعودی نرخ…

قیمت روز تمامی محصولات تجاری و اقتصادی ایران طبق عوامل مختلف بیرونی و درونی تعیین می‌شود که می‌توانند این عوامل، ضربه بسیاری به توان اقتصادی مردم بزنند. تورم و بالا رفتن نرخ قیمت، شیب همسانی با یکدیگر دارند که برای مهار این شیب نیازمند روش‌های هدفمندی هستیم. اگر به دقت نگاه کنیم، این نمودار صعودی…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار بیماری‌ای شده است که علاجی برای آن نیست، این عدم درمان باعث ایجاد مشکل در همه بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدات خودرویی می‌شود. در حیطه خودروسازی که غالبا بازار سیاه آن را احاطه کرده است، مشکل افزایش قیمت و عرضه کالای بی‌کیفیت را داریم. اگر به دقت نگاه کنیم، این…

صفحه 1 از 54