محققان به کشف منشأ فیزیکی ماهیت ذهن نزدیک تر شدند

محققان به کشف منشأ فیزیکی ماهیت ذهن نزدیک تر شدند

دانشمندان دانشگاه هاروارد تصور می کنند، موفق به درک نحوه کار خودآگاهی یا ماهیت ذهن شده اند. ماهیت ذهن با دو معیار تعریف شده است: برانگیختگی و آگاهی. به گفته دانشمندان برانگیختگی با ساقه مغز در ارتباط است. برانگیختگی بخش اساسی از مغز ماست که مسئول کنترل تنفس و چرخه خواب و بیداری است. از سوی دیگر، درک آگاهی کمی پیچیده تر است.

محققان دانشگاه هاروارد در آزمایشی، 36 بیمار با ضایعات مشابه در ساقه مغز (12 نفر از این افراد در کما بودند) را مورد بررسی قرار دادند. هدف این مطالعه، شناسایی دلیل از دست دادن آگاهی در 12 مورد بود و اینکه چرا 24 نفر دیگر با وجود همین آسیب دیدگی، آگاهی خود را حفظ کرده اند.

این محققان با این آزمایش به بخشی از ساقه مغز به نام “تگمنتوم پلی خلفی” رسیدند. این محققان موفق به مشاهده، آسیب دیدگی در این بخش در 10 مورد از 12 سوژه در کما شدند. در همین حال، چنین آسیبی تنها در یک نفر از بیماران گروه دیگر مشاهده شد. محققان دانشگاه هاروارد پس از آن، نقشه ای از اتصالات مختلف منطقه ای مغز (مشخصا ناحیه کانکتوم) یک بیمار سالم را تهیه کردند. آنها دریافتند، دو منطقه در قشر مغز به طور مستقیم با این ناحیه از مغز در ارتباط است. یکی در عایق قدامی شکمی و دیگری در قشر کمربندی قدامی قرار داشت. همچنین محققان با استفاده از بررسی جداگانه مغز 45 بیمار سالم به وسیله تصویر برداری fMRI تایید کردند، این مسیر عصبی یک نقص محسوب نمی شود.

نتایج این مطالعه قبل از پذیرفته شدن، باید کارشناسی شده و در نمونه جمعیت بزرگتری مورد آزمایش قرار گیرد. با این حال، این مطالعه هیجان انگیز، امیدهای زیادی برای توسعه درمان افراد در کما ایجاد کرده است.

.

منبع: engadget

 ارسال نظر