جدیدترین مطالب مسیح نصیری

تحقیقات جدیدی که توسط تیم تحقیقاتی First Street Foundation انجام شده است، نشان می‌دهند که تا 30 سال آینده آمریکا با تهدید کمربند گرمایی جدید روبرو خواهد شد.

صفحه 1 از 11